× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

بخش دو


این بخش در طبقه دوم در مجاورت بلوک زایمان و نوزادان قرار دارد و دارای پنج اتاق دو تخته ودو اتاق خصوصی و دو اتاق VIPمی باشد . برنامه آموزشی ترویج تغذیه با  شیر مادر و آموزش KMC بصورت مدون همراه با کارگاه های ترویج تغذیه با شیر مادر برای مادران و پرسنل اجرا می شود . پرسنل این بخش بایستی حداقل هر دو سال يكبار در کارگاه های ترویج تغذیه  با شیر  مادر(آموزش مداوم) شرکت نمایندو همچنين آموزش بصورت مستمر براي پرسنل مربوطه در داخل بيمارستان برگزار ميشود . در این بخش از پرسنل پرستاری و  مامایی جهت مراقبت  از  بیماران بهره گرفته می شود . مراقبت از بیماران بر اساس دستورالعمل های بیمارستان های دوستدار کودک انجام می گردد . همچنین بیماران توسط فیزیوتراپیست قبل از ترخیص معاینه شده وورزش های مناسب دوران پس از زایمان آموزش داده می شود .در این بخش یک اتاق نیز به اقامت مادران شیرده اختصاص دارد و دارای امکانات رفاهی جهت مادران شیرده می باشد .