× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

بخش یک


این بخش در طبقه اول و در مجاورت اتاق عمل قرار دارد و دارای سه اتاق دو تخته و هشت  اتاق خصوصی می باشد. در این بخش بیماران نیازمند جراحی و Post OR ، اطفال و در صورت لزوم بیماران دیگر بستری و تحت درمان قرار می گیرند . در هر شیفت از پرسنل خانم و آقا جهت پرستاری بیماران بهره گرفته می شود و کلیه دستورالعمل های بهداشت و درمان جهت ایمنی و حفاظت بیماران اجرا می گردد .