× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

بخش NICU


 این بخش در طبقه پنجم قرار دارد و دارای یک انکوباتور، سه عدد دستگاه فتوتراپی پرتابل ، یک دستگاه انکوباتور پرتابل ، یک دستگاه فتوتراپی Intensive ، هفت تخت احیا ء نوزاد ، اتاق مادران شیرده ، اتاق Post NICU ، اتاق ایزوله می باشد و دارای پزشک مقیم در همه شیفت ها می باشد .