× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

بخش Post CCU& & ICU


 

 

این بخش در طبقه چهارم و در مجاورت بخش های ICUو CCU قرار دارد و دارای هشت تخت می باشد و ادامه درمان بیماران پس از انتقال از بخش های ویژه در آن انجام می شود .