× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

دفتر پرستاري


مدير پرستاري: خانم منيره چوكامي

سوپروايزر آموزشي: خانم مهري خوش صحبت

سوپروايزر باليني: آقاي بهزاد مومني