× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

سایر واحد ها


* اتاق مدیر عامل ،  داروخانه ،  پذیرش  ، صندوق  ، کلینیک ها، بوفه ، واحد کپی در طبقه همکف

* دفتر مدیر داخلی در پاگرد طبقه همکف به اول

* دفتر پرستاری در طبقه چهارم

* تلفنخانه در پاگرد۱- به همکف

* واحد های تجهیزات پزشكي و انبار دارویی ،انبار مواد غذایی، سردخانه ، امحا ، لاندری و سپتیک در حیاط بیمارستان

* آشپزخانه و تریا و نماز خانه در طبقه پنجم ، واحد تغذیه در پاگرد بین طبقه چهار و پنچ

* واحد سونوگرافی و رادیولوژی در طبقه ۱-

* واحد بهداشت و بهداشت حرفه ايي در پاگرد طبقه اول به دوم

* واحد آزمايشگاه در طبقه سوم