× خانه

درباره بیمارستان درباره پزشکان اخبار گالری ارتباط با ما انتقادات و پیشنهادات ورود ثبت نام

نورولوژی(داخلی مغزو اعصاب)


ایام هفته شیفت و ساعت نام پزشک
دوشنبه صبح ۱۲-۹ دکتر حقیقی پور